Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden EHBO

Algemene voorwaarden, bij inzet van vrijwilligers van de Stichting EHBO Team Rijswijk.

  1. Stichting EHBO Team Rijswijk

 De Stichting EHBO Team Rijswijk, hierna te noemen “SETR”, is statutair gevestigd te Rijswijk en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 74565877

Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de contractpartij.

  1. De opdrachtgever.

2.1. De opdrachtgever die vrijwilligers van de SETR wenst in te huren dient tijdig vooraf en specifiek aan te geven voor welk doel c.q. evenement hij het team vrijwilligers inhuurt;

2.2. Vanzelfsprekend kan de opdrachtgever het team vrijwilligers alleen inhuren voor legitieme doeleinden;

2.3. De opdrachtgever dient tijdig, minimaal vier weken voorafgaande aan het betreffende evenement, aan te geven welk aantal vrijwilligers hij wenst in te huren, voor welke tijdsduur en voor welke activiteiten. Indien bovenstaande termijn niet in acht wordt genomen is het mogelijk dat de SETR niet aan de vraag kan voldoen.

Daarnaast kunnen bij aanvragen binnen 2 weken voorafgaand aan het evenement extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

2.4. Aangemelde evenementen worden getoetst op geschiktheid en daarna in beginsel geaccepteerd.Na inhoudelijk overleg met de organisatie en mogelijk de (lokale) autoriteiten (waaronder de GHOR), zal worden onderzocht of voldoende vrijwilligers inzetbaar zijn;

2.5. De opdrachtgever ontvangt een offerte. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden zal op aanvraag worden toegezonden.

Nadat het door de opdrachtgever ondertekende contract door de SETR retour is ontvangen wordt het evenement definitief geaccepteerd en vastgelegd;

2.6. Wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk geplande inzet, aangedragen door de opdrachtgever, na acceptatie van of tijdens een evenement kunnen worden uitgevoerd indien er voldoende vrijwilligers van de SETR beschikbaar zijn en na goedkeuring van de dienstdoende Coördinator van de SETR;

2.7. De dienstdoende Coördinator van de SETR is verantwoordelijk voor toetsing en heeft in deze een gedelegeerde bevoegdheid om namens de SETR ter plaatse een beslissing te nemen;

2.8. De opdrachtgever kan vrijwilligers van de stichting inhuren als Eerste Hulpverlener;

  1. Betalingen.

3.1. De SETR stuurt uiterlijk 14 dagen na afloop van het evenement een factuur aan het bij de SETR bekende factuuradres;

3.2. De factuur is gebaseerd op de werkelijke inzet zoals die door de SETR is vastgesteld;

3.3. Het verschuldigde factuurbedrag dient binnen de op de factuur gestelde betaaltermijn volledig te zijn bijgeschreven op de girorekening van de SETR onder vermelding van het opgegeven kenmerk;

3.4. Kasbetalingen zijn niet mogelijk;

3.5. Indien een factuur niet binnen de op de factuur gestelde termijn is voldaan, is de SETR gerechtigd om het dan openstaande bedrag onverwijld en zonder nadere ingebrekestelling in handen te stellen van een extern incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten alsmede de wettelijke rente, berekend vanaf de vervaldatum van de factuur, zullen ten laste van de opdrachtgever worden gebracht;

3.6. Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert terwijl het contract al is getekend, zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht;

Annuleren 48 uur voor aanvang van de inzet: 100% factuurbedrag

Annuleren tussen 1 week tot 48 uur voor aanvang van de inzet: 50% factuurbedrag

Annuleren tussen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de inzet: 25% factuurbedrag

Overige annuleringen: administratiekosten

3.7 In alle gevallen behoudt het Bestuur van de SETR zich het recht voor anders te beslissen.

  1. Eerste Hulpverleners.

4.1. Hulpverleners zijn vrijwilligers die gecertificeerd zijn om in het kader van hun werkzaamheden alle Eerste Hulp handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn;

4.2. Hulpverleners zijn minimaal gecertificeerd voor Eerste Hulpverlening, reanimatie, verbandleer en bediener AED gecertificeerd.

4.3. Inzet van Hulpverleners ingeschreven bij de SETR zonder tussenkomst van het bestuur van de SETR is niet mogelijk;

  1. Materialen

5.1. SETR zorgt voor voldoende materialen waarmee de vrijwilligers hun werk kunnen uitvoeren.

5.2. SETR belast de gebruikte materialen door aan de opdrachtgever. Materialen van de SETR blijven eigendom van de SETR en worden nooit aan derden uitgeleend.

  1. Verzekeringen

6.1 De organisatie van het evenement blijft verantwoordelijk voor het evenement en dient overeenkomstig de wettelijke bepalingen een dekkende evenementenverzekering af te sluiten welke ook de activiteiten van de vrijwilligers van de SETR dekt.

  1. Eindverantwoordelijkheid

7.1. De opdrachtgever is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het door hem georganiseerde evenement. Hij kan deze verantwoordelijkheid nooit delegeren aan de SETR of haar vrijwilligers.

  1. Aansprakelijkheid

8.1. De SETR en haar vrijwilligers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, ontstaan voor, tijdens of na een inzet. Regresvorderingen, van welke aard ook, worden nadrukkelijk uitgesloten.

  1. Slotbepaling

In alle gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist het Bestuur van de SETR.